สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงดลลชา  เขียวทอง
 
1. นางณวิศา  นพเก้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  ร้องเพ็ง
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  บูรนันท์
 
1. นางสาวนริศรา  มูลเมือง
2. นางมนต์รัตนา  ตระกูลโอสถ
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมตัว
2. เด็กหญิงภาวิตา  สระทองขาว
3. เด็กชายวสุ  เชื้อทอง
 
1. นางอริสษา  มูลกลาง
2. นางพรรณธิดา  สายตา