สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กชายวิริยะ  โอชารส
 
1. นางชุลีภรณ์  เสวครบุรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 68.63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชาติกาญจน์  กิจธนากำจร
2. เด็กหญิงณภัทร  ชนะวิวัฒน์
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา  บัวเพ็ชร์
 
1. นางวรรณา  นิลสอาด
2. นางนันทาทิพย์  กิตติชัยเดช