สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศิริศิลา  ยกเจริญ
 
1. นายราชัญ  สมทบ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงตะวันรอน  เจริญสมบัติ
2. เด็กหญิงวิษา  ส่องใส
 
1. นางสาววันวิสาข์  เอี่ยมสอาด
2. นายพิรัฐ  ศักดิเรืองงาม