สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงดลลชา  เขียวทอง
 
1. นางณวิศา  นพเก้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศิริศิลา  ยกเจริญ
 
1. นายราชัญ  สมทบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายวันชนะ  ทรัพประพา
2. เด็กหญิงวิมาลา  นิลนันท์
 
1. นางมนต์รัตนา  ตระกูลโอสถ
2. นางสาวนริศรา  มูลเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  ร้องเพ็ง
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  บูรนันท์
 
1. นางสาวนริศรา  มูลเมือง
2. นางมนต์รัตนา  ตระกูลโอสถ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  พึ่งสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปรียาดี  ตรุษกุล
4. เด็กหญิงวีณาวรรณ  พวงแก้ว
5. เด็กหญิงสุทินี  แซ่เอียว
 
1. นางนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวอนงค์  ยอยรู้รอบ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวี  -
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุทธินี  เผื่อนโชติ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ครุฑวงศ์
5. เด็กหญิงเจนิสสา  รักเที่ยง
 
1. นางนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวบุษบง  คงศิริ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงตะวันรอน  เจริญสมบัติ
2. เด็กหญิงวิษา  ส่องใส
 
1. นางสาววันวิสาข์  เอี่ยมสอาด
2. นายพิรัฐ  ศักดิเรืองงาม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กชายวิริยะ  โอชารส
 
1. นางชุลีภรณ์  เสวครบุรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ครุฑวงค์
 
1. นางสาวเณจินา  คุณสมบัติ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 68.63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชาติกาญจน์  กิจธนากำจร
2. เด็กหญิงณภัทร  ชนะวิวัฒน์
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา  บัวเพ็ชร์
 
1. นางวรรณา  นิลสอาด
2. นางนันทาทิพย์  กิตติชัยเดช
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมตัว
2. เด็กหญิงภาวิตา  สระทองขาว
3. เด็กชายวสุ  เชื้อทอง
 
1. นางอริสษา  มูลกลาง
2. นางพรรณธิดา  สายตา