สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มีเท
 
1. นางอัญชลี  ปัสสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธันยบูรณ์  อุดมเจริญศิลป์
 
1. นางชญาณ์พิมพ์  ภาวิรุณารักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปรมัตถ์  วงศ์วิทยกำจร
 
1. นางสาวสุนันทา  วงษ์ษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชันษา  วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัช  พิศุทธิ์เลิศ
3. เด็กชายวรพจน์  เพชรช่วย
 
1. นางพัฒนา  คำประเสริฐ
2. นายมณฑล  น้อยพันธุ์