สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพล  บูรณะธีรกิจ
 
1. นางสมควร  ยอดขำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์  น้อยพันธุ์
 
1. นางสำเริง  ลำทะแย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเทียนพรรษา  ชานุตโร
 
1. นางแสงระวี  วัฒนชโนบล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มีเท
 
1. นางอัญชลี  ปัสสุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธันยบูรณ์  อุดมเจริญศิลป์
 
1. นางชญาณ์พิมพ์  ภาวิรุณารักษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนรัฐ  เลาหอุดมโชค
 
1. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปรมัตถ์  วงศ์วิทยกำจร
 
1. นางสาวสุนันทา  วงษ์ษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชันษา  วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัช  พิศุทธิ์เลิศ
3. เด็กชายวรพจน์  เพชรช่วย
 
1. นางพัฒนา  คำประเสริฐ
2. นายมณฑล  น้อยพันธุ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑาสิชาวิชม์  ทาทอง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  กระจ่างฉาย
3. เด็กชายธีริศร์  เกตุมณี
 
1. นางสาวนุชจรีย์  เหล่านภาพร
2. นางสาวพรทิวา  มะทิมาปะเข
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกันต์กมล  มณฑลพิทักษ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  สว่างศรี
3. เด็กหญิงสรัลชนา  จงสกุลสวัสดิ์
 
1. นายมณฑล   น้อยพันธุ์
2. นางสาวชมนภัส  สโมสร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนุนภักดี
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พรหมจรรย์
3. เด็กชายวิชญะ  มีชัย
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
2. นางสาวนุชจรีย์  เหล่านภาพร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สงบจิต
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษสิงห์
 
1. นางพรรณี  ล้ำเลิศ
2. นางพัฒนา  คำประเสริฐ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรวี  บุญฉวีราษฎร์
 
1. นางกาญจนา  ไผ่สอาด
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาริชา  ประสุโส
 
1. นางหอมกรุ่น  สงเคราะห์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  ธนาเกียรติธนัช
2. เด็กชายเสธตะวัน  โชติสวัสดิ์
 
1. นางแก้วมณี  ช้างงา
2. นายเบ็ญจณี  ธรรมเกษร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรวี  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายณัฐดนัย  มัธยม
 
1. นางแก้วมณี  ช้างงา
2. นางกานตนา  จันทรตุลนานนท์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรานุช  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงฐิหัทยา  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงผไทมาศ  คชมล
4. เด็กหญิงพรมนัส  ค้าขาย
5. เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนบุรี
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชูดี
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีสัตย์
8. เด็กหญิงรัฐญาวรรณ  โชติสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  พวงมาลัย
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  เกษมโสต
 
1. นางแก้วมณี  ช้างงา
2. นางผกา  บุญประเสริฐ
3. นายปราณีต  บุญประเสริฐ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิตานัน  พันธเสน
2. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ศรีจันทร์
 
1. นายสมนึก  ท้าวเวชสุวรรณ
2. นางจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงธัญรดา  กวีพิศาลกุล
 
1. นางจันจิรา  คุณฑี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรณิดา  เพ็ชรแสง
 
1. นายสุทัศน์  พรมชาติ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสินรินทร์  จินดาโชติ
 
1. นางทิพวรรณ  สายรักษ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงศณิดา  รุ่งเรือง
 
1. นางปราณิสา  สายสวาท
2. นางจันจิรา  คุณฑี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรดนัย  ศรีบางแพรก
 
1. นายผดุง  จันทร์คา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนพรัตน์  กนึกรัตน์
 
1. นายปราณีต  บุญประเสริฐ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วีชะรังสรรค์
 
1. นายปราณีต  บุญประเสริฐ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤดล  แสงไทยเจริญลาภ
 
1. นายผดุง  จันทร์คา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิดา  อ่อนแห
 
1. นายผดุง  จันทร์คา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิรุณ  อังศุโชติ
 
1. นายปราณีต  บุญประเสริฐ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิตางศ์  ฟักทอง
 
1. นางนวลจันทร์  ภูบาล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาภัทร  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวกิตติยา  นงลักษณ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพาทิศ  เกษมมงคลชัย
 
1. นางณัฐณิชาช์  แดงทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยบุตร  กลีบเมฆ
 
1. นางสาวธัญชนก  กุมมา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตินีวรรณ  จุลวัน
 
1. นางนันท์นภัส  มูลแก้ว
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงธน  ภิรวัตน์
 
1. นางสาวปิ่นกาญจน์  ไสยหุต
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ชาญวิทยา
2. เด็กชายนิธิทัต  สินสวัสดิ์
 
1. นางสาวภูริชนรดา  หนูขาว
2. นางสุธิรา  กัมพลาศิริ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  จงฤทธิพร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอเสริมกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงภักดี
4. เด็กหญิงพิมรตา  กัลยาทอง
5. เด็กหญิงสุรภา  วงศ์พานิช
6. เด็กชายอนิวัตติ์  อุดมเจริญศิลป์
7. เด็กหญิงเกล้ากาญจน์  ชื่นเงิน
8. เด็กหญิงเบญญาภา  จงฤทธิพร
 
1. นายสมนึก  ท้าวเวชสุวรรณ
2. นางพรพรรณ  ธรธัช
3. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองหัวไผ่
2. เด็กหญิงพลอย  น้อยพันธุ์
3. เด็กหญิงสปัน  เจริญพร
 
1. นางรัญจวน  สฤษเนตร์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ธีรนันททรัพย์
2. เด็กชายธีรัช  จิณแพทย์
 
1. นางสาวปิ่นกาญจน์  ไสยหุต
2. นางธัญญภัทร  จันทรวงศ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนรัฐ  เลาหอุดมโชค
2. เด็กชายปรมัตถ์  วงศ์วิทยกำจร
 
1. นายสามารถ  จันหา
2. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทัตชญา  คุรุจินดามัย
2. เด็กหญิงปุณยวัจน์  เทียนชัย
 
1. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล
2. นางแสงระวี  วัฒนชโนบล
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐภัทร  ภารกุล
 
1. นางบรรจง  มั่นเปล่ง
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัญธิดา  มั่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอรกต  ไพรเมฆ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มิ่งสมร
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ  วทัญญู
2. นางนภาพร  ระวังนาม
 
43 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  แสงเฟือง
 
1. นางสุดารัตน์  โรจนบวร