สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนาภา  จีนฉาย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานเหลือง
3. เด็กหญิงธาริณี  ศรีสมชัย
4. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ลำเภา
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ลำเภา
6. เด็กหญิงลลิตา  ผิวงาม
7. เด็กหญิงวริศรา  วันทอง
8. เด็กหญิงศศินันท์  ส่องสว่าง
9. เด็กหญิงสุพิชญา  รวบรวม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วีระหงษ์
 
1. นางพรรัตน์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
2. นายภูษิต  มงคลธนทรัพย์
3. นายรักษ์พล  ฝอยทับทิม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสืบสกุล  อิ่มอก
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไชยา  กำมา
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนรุจ  สินธุ์คง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปานปน
 
1. นายรณศักดิ์  เนียมกัน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พ่วงเสม
2. เด็กหญิงสิปราง  บุญแต่ง
3. เด็กหญิงเรณุกา  ม้าละออเพชร
 
1. นางบัวพัน  เจียมประสูตร
2. นางสาวพวงเพชร  สังข์ช่วย
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปลาทอง
2. เด็กชายทินภัทร   เธียรกิ่ง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นกลม
 
1. นางสาวพวงเพชร  สังข์ช่วย