สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายพสธร  ชาญมานิต
 
1. นายอนุพร  มงคลศักดิ์สกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เชื่อมรัมย์
2. เด็กชายพิชยะ  อินทร์รักษา
3. เด็กหญิงรวิภา  ลีรเศษฐากร
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นหุ่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มีดอนรวก
2. เด็กหญิงนันทวัน  เจนอภิธรรม
3. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แจ่ม
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจชื้น
5. เด็กหญิงอรอนงค์  มิตรารมย์
 
1. นางมุกดา  เสมสวัสดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วน้อย
 
1. นางกาญจนา  นามอาษา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายธีรไนย  นาคขำ
 
1. นางกาญจนา  นามอาษา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โปร่งทองคำ
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่เล้า
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สัมภูทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ร้อยจันทร์
3. เด็กหญิงสุนันทา  พันเพชร
 
1. นายชูวิน  ถิรศาสตร์
2. นางสาวศินีนาถ  ประภาสธรรม
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณวษา  มั่นคง
2. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองทอง
 
1. นางสาวผกาภรณ์  ดวงพิมาย