สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายพสธร  ชาญมานิต
 
1. นายอนุพร  มงคลศักดิ์สกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายการุณย์  สิงห์โตคนอง
 
1. นายรักษ์พล  ฝอยทับทิม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพัฒน์  แซ่เล้า
2. เด็กชายพรชนวรรษ  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  โคกสูง
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นหุ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เชื่อมรัมย์
2. เด็กชายพิชยะ  อินทร์รักษา
3. เด็กหญิงรวิภา  ลีรเศษฐากร
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นหุ่น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มีดอนรวก
2. เด็กหญิงนันทวัน  เจนอภิธรรม
3. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แจ่ม
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจชื้น
5. เด็กหญิงอรอนงค์  มิตรารมย์
 
1. นางมุกดา  เสมสวัสดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกวิราช  กลิ่นถือศิล
2. เด็กชายชัยวัฒน์  หนูเลิศ
3. เด็กชายธนภัทร  บุญกล่ำ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ดอกมะลิ
5. เด็กหญิงสุนิตา  สุวรรณประทิป
 
1. นางกาญจนา  นามอาษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วน้อย
 
1. นางกาญจนา  นามอาษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดาทุมมา
2. เด็กชายพงศ์ภัค  บัวแพง
 
1. นางพรรัตน์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนาภา  จีนฉาย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานเหลือง
3. เด็กหญิงธาริณี  ศรีสมชัย
4. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ลำเภา
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ลำเภา
6. เด็กหญิงลลิตา  ผิวงาม
7. เด็กหญิงวริศรา  วันทอง
8. เด็กหญิงศศินันท์  ส่องสว่าง
9. เด็กหญิงสุพิชญา  รวบรวม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  วีระหงษ์
 
1. นางพรรัตน์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
2. นายภูษิต  มงคลธนทรัพย์
3. นายรักษ์พล  ฝอยทับทิม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวาสนา  หอมโปร่ง
 
1. นางพรรัตน์  สัมฤทธิ์สุทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายธีรไนย  นาคขำ
 
1. นางกาญจนา  นามอาษา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสืบสกุล  อิ่มอก
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไชยา  กำมา
 
1. นายวรวิทย์  กลั่นบุศย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โปร่งทองคำ
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่เล้า
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สัมภูทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ร้อยจันทร์
3. เด็กหญิงสุนันทา  พันเพชร
 
1. นายชูวิน  ถิรศาสตร์
2. นางสาวศินีนาถ  ประภาสธรรม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธีริศรา  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ปานปน
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกันตชัย  ตะโกทอง
2. เด็กชายสุวัฒนชัย  พรมภักดี
 
1. นายรณศักดิ์  เนียมกัน
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดลยาณี  ดอกแก้ว
2. เด็กชายธนพนธ์  เต็มธนัน
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสาธิต  ขุนหมื่น
 
1. นายรณศักดิ์  เนียมกัน
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณวษา  มั่นคง
2. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองทอง
 
1. นางสาวผกาภรณ์  ดวงพิมาย
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนรุจ  สินธุ์คง
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปานปน
 
1. นายรณศักดิ์  เนียมกัน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พ่วงเสม
2. เด็กหญิงสิปราง  บุญแต่ง
3. เด็กหญิงเรณุกา  ม้าละออเพชร
 
1. นางบัวพัน  เจียมประสูตร
2. นางสาวพวงเพชร  สังข์ช่วย
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปลาทอง
2. เด็กชายทินภัทร   เธียรกิ่ง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นกลม
 
1. นางสาวพวงเพชร  สังข์ช่วย
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกุมภา  ด้วงกำเนิด
2. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงวริศรา  วงษ์แป้น
 
1. นางสาววัชรี  ศรีบุญเพ็ง