สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  คงแดงดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัฒนพฤกษชาติ
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  ปฐมพุทธิธรรม
4. เด็กชายวายุ  เด่นสว่าง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  กาญจนอโนทัย
6. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเพี้ยนเอม
7. เด็กหญิงอัจจิตา  ใจน้อม
8. เด็กหญิงอัจจิมา  ใจน้อม
 
1. นางจุฬาภรณ์  เอี่ยมทอง
2. นางชัญญานุช  ถิ่นวัฒนานุกูล
3. นางเพ็ญสิริ  แม้นทิม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกลาหะฬะ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทิพปราสัย
3. เด็กหญิงมาช่า  -
 
1. นางสาวอุราภรณ์  คูนาเอก
2. นายบัณฑิต  สุธาพจน์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81.66 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  บางเชย
 
1. นางสาวผกามาศ  สำแดงเดช