สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุนิตา  บางเชย
 
1. นางสาวอุราภรณ์  คูนาเอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภาษีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวาวา  -
 
1. นางลัดดา  เสรีลัดดานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัฒนพฤกษชาติ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คุ้มทองดี
 
1. นางลัดดา  เสรีลัดดานนท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายพรเทพ  เกสรบัว
2. เด็กชายพศิน  พลอยเหลี่ยม
3. เด็กหญิงสุนันทา  เกตุมอญ
 
1. นายสันติ  ตะพัง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  คงแดงดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัฒนพฤกษชาติ
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  ปฐมพุทธิธรรม
4. เด็กชายวายุ  เด่นสว่าง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  กาญจนอโนทัย
6. เด็กชายสหรัฐ  ศรีเพี้ยนเอม
7. เด็กหญิงอัจจิตา  ใจน้อม
8. เด็กหญิงอัจจิมา  ใจน้อม
 
1. นางจุฬาภรณ์  เอี่ยมทอง
2. นางชัญญานุช  ถิ่นวัฒนานุกูล
3. นางเพ็ญสิริ  แม้นทิม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปุณณดา  ธนาชัยสุขพัฒน์
 
1. นายสงกรานต์  พลอยเจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรภัทร  อะนามกูล
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยะ
 
1. นายสงกรานต์  พลอยเจริญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายตรีเพชร  สุธาพจน์
2. เด็กหญิงแนน  -
 
1. นางสาวอุราภรณ์  คูนาเอก
2. นายบัณฑิต  สุธาพจน์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 16 1. เด็กหญิงชลธิชา  โกลาหะฬะ
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทิพปราสัย
3. เด็กหญิงมาช่า  -
 
1. นางสาวอุราภรณ์  คูนาเอก
2. นายบัณฑิต  สุธาพจน์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81.66 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  บางเชย
 
1. นางสาวผกามาศ  สำแดงเดช