สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิรัชยา  วิเชียร
 
1. นางสาวกำไรทิพย์  ขำชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธิดาพร  ทาดาวุธ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  โคตรสงคราม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลิตตา  มุลการ
2. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ภัทติกาญจน์
 
1. นางสาววรรณพร  คงกะพันธ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  เขียวบ้านยาง