สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจิรัชยา  วิเชียร
 
1. นางสาวกำไรทิพย์  ขำชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธิดาพร  ทาดาวุธ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  โคตรสงคราม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพันธ์  เหมือนคล้ำ
 
1. นางสิริลักษณ์  ทองเฉลิม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกวรงค์  พล้างาม
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกายศิต  แพ้ชัยภูมิ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูปัญญา
3. เด็กชายน้ำภูฟ้า  ชูธัญญะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เขียวบ้านยาง
2. นางสาววรรณพร  คงกะพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลิตตา  มุลการ
2. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ภัทติกาญจน์
 
1. นางสาววรรณพร  คงกะพันธ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  เขียวบ้านยาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงธรรณภรณ์  เหมือนจันทร์
3. เด็กหญิงวรันธร  ศรีพหรม
4. เด็กหญิงวิภาวี  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เจริญทรัพย์สันติ
 
1. นางสาวอรศิริ  สีเสือ
2. นายกฤษฏ์  บุญระดม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  ทองสุพิมพ์
 
1. นายธำรงค์  ชูวารี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลภัตรา  สุขแสง
2. เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ
 
1. Mrs.Pacita  Integro
2. นางสาวชลันดา  ศรีคำบ่อ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชั้นสกุณี
2. เด็กชายสถาพร  สัตยชิติ
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
2. นางสิริลักษณ์  ทองเฉลิม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชินาธิป  พงศ์พันธุ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์บริสุทธิ์
 
1. นางสิริลักษณ์  ทองเฉลิม
2. นางสาวภมรมาศ  สมศักดิ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสิทธินนท์  จันทร์สอน
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม