สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  ลาดนอก
 
1. นางวนิตรา  ภุมมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนัทนันท์  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงนิลเนตร  วุฒิยานันท์
 
1. นางชารี  มณีอินทร์
2. นางวนิตรา  ภุมมา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลมล  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพิสชา  ต่างใจ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  รุ่งประภัศร์
 
1. นางวรันธร  กัลปะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยะ
2. เด็กหญิงพิชญา  มีเย็น
3. เด็กหญิงศิฐิมณี  เทียมเมฆา
 
1. นางสาวยุวดี  ปั้นงา
2. นางวิไลพร  ขำจิตต์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้องจันทร์  ขันธีระจิโรจน์
2. เด็กหญิงลลิตา  อยู่อ้น
3. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่คิ้ว
 
1. นางสาวยุวดี  ปั้นงา
2. นางสาวศิวลี  ส่งบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกิดธารา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อ้นเบ้า
3. เด็กหญิงพัชรพร  บุณยปรีดี
4. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ต้นทอง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  จีระศักดิ์
 
1. นางชนิดา  ชลออยู่
2. นางสุดใจ  เจริญรักษา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิตา  ใจชน
2. เด็กชายธนกร  ทองยุค
3. เด็กหญิงปิยะดา  เอี่ยมสำอาง
4. เด็กหญิงพริมพิชา  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงสิริกาญจน์  กระแจ่ม
 
1. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธาม  ชิวปรีชา
 
1. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายจิตรภาณุ  อัคราพร
2. เด็กหญิงปัทมา  ใจขาน
 
1. นางเบญจวรรณ  รอดหลง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรวิไล  สายทอง
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงชนกนันท์  รักษ์วงษ์
2. เด็กหญิงตวงพร  บุญกรุด
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
2. นางสาวธนกร  พวงแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายธนกฤต  แหวนเครือ
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขจิตร
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  ก้องประเสริฐกุล
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวิมล  พุทธา
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  สมใจ
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงงามศิริ  -
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุณยปรรณานนท์
 
1. นางอุมาจินต์  คงคา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  สิทธิกุล
 
1. นายวัฒนา  บริสุทธิ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  จีระศักดิ์
2. เด็กหญิงทยิดา  ทองดอนพุ่ม
3. เด็กหญิงมัจฉา  -
4. เด็กหญิงสุภาคินี  ดาบทอง
5. เด็กหญิงอรสา  นิลสุวรรณ์
 
1. นางสาวนิโลบล  บ้านใหม่
2. นายวัฒนา  บริสุทธิ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ผูก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กชเสนีย์
3. เด็กหญิงปานธิมา  กองบุญมา
4. เด็กหญิงพรพิมล  คงจร
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ขำสอน
6. เด็กหญิงศศิลดา  เงินถาวรกุล
 
1. นางสมปอง  บุญประเสริฐ
2. นางภัสรา  ชูลาภ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  พงษ์แสวง
 
1. นางวรันธร  กัลปะ
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบูรพา  สีบุตร
2. เด็กชายพสิษฐ์  คมศักดิ์สินธุ์
 
1. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงดรมน  อยู่อ้น
2. เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่เซียว
3. เด็กหญิงอำพร  บุญขจร
 
1. นางนันธิยา  มงคล
2. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์เปรม
 
1. นางสาวสุทธาสินี  ท้าวเวชสุวรรณ
 
26 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ฉันทะตระกูลชัย
2. เด็กชายศุภณัฐ  จอมหงษ์
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
2. นางสาววาสนา  อุ่นศิริ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ผันอากาศ
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์