สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประทุมสูตร
 
1. นางจินตนา  แสนคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเวธดา  อังคารทิพวรรณ
 
1. นางฉวี  สาระศาลิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกนกพร  ดอนมีไพร
2. นางสาวชุติมา  น้อยทองดี
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีฮอแก้ว
 
1. นางสาวศิวลี  ส่งบุญ
2. นางวิไลพร  ขำจิตต์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  นาปาน
2. เด็กหญิงมาริสา  สำราญ
 
1. นายบัณฑิต  ธรรมวิชิต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีเย็น
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.99 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทรา  คิลเซล
2. เด็กหญิงสิดาพร  มากดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล่มชาลี
 
1. นางศยามล  จันทร์ศร
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ไทยพรหมทัต
2. เด็กหญิงยุพวรรณ  พึ่งพระ
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์