สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุษยา  แสงไฟ
2. เด็กหญิงสโรชา  ท้าวเครือ
 
1. นางมยุรี  ศรีสันต์
2. นางจินตนา  แสนคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกษิดิศ  พึ่งนุสนธ์
2. เด็กชายอนุพนธ์  เซี่ยงจ้ง
 
1. นางสาวจันทิรา  กระต่าย
2. นายอนุรักษ์  บุณยายน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณรงค์เดช  งอนหอม
 
1. นางฉวี  สาระศาลิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจีนา  กองแก้ว
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรุ้งริคศ์  ศรีวันพิมพ์
 
1. นางสาวอุมาจินต์  คงคา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เดชาหงส์
2. เด็กหญิงมาณีนัฏ  ไล้สกุล
 
1. นางอัจฉราวรรณ  ศิริรัตน์