สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีจั่นเพชร
 
1. นางมยุรี  ศรีสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประทุมสูตร
 
1. นางจินตนา  แสนคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  ลาดนอก
 
1. นางวนิตรา  ภุมมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนัทนันท์  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงนิลเนตร  วุฒิยานันท์
 
1. นางชารี  มณีอินทร์
2. นางวนิตรา  ภุมมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุษยา  แสงไฟ
2. เด็กหญิงสโรชา  ท้าวเครือ
 
1. นางมยุรี  ศรีสันต์
2. นางจินตนา  แสนคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเวธดา  อังคารทิพวรรณ
 
1. นางฉวี  สาระศาลิน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนลมล  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพิสชา  ต่างใจ
3. เด็กหญิงวรพิชชา  รุ่งประภัศร์
 
1. นางวรันธร  กัลปะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกษิดิศ  พึ่งนุสนธ์
2. เด็กชายอนุพนธ์  เซี่ยงจ้ง
 
1. นางสาวจันทิรา  กระต่าย
2. นายอนุรักษ์  บุณยายน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณรงค์เดช  งอนหอม
 
1. นางฉวี  สาระศาลิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. นางสาวกนกพร  ดอนมีไพร
2. นางสาวชุติมา  น้อยทองดี
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีฮอแก้ว
 
1. นางสาวศิวลี  ส่งบุญ
2. นางวิไลพร  ขำจิตต์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยะ
2. เด็กหญิงพิชญา  มีเย็น
3. เด็กหญิงศิฐิมณี  เทียมเมฆา
 
1. นางสาวยุวดี  ปั้นงา
2. นางวิไลพร  ขำจิตต์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้องจันทร์  ขันธีระจิโรจน์
2. เด็กหญิงลลิตา  อยู่อ้น
3. เด็กหญิงอัญชลี  แซ่คิ้ว
 
1. นางสาวยุวดี  ปั้นงา
2. นางสาวศิวลี  ส่งบุญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สิริเวชชะพันธ์
2. เด็กหญิงธนินี  พรมสอน
3. เด็กหญิงนัฎชา  การเร็ว
4. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญเสน
5. เด็กชายเฉลิมชัย  ภูมิผิว
 
1. นางสุดใจ  เจริญรักษา
2. นางชนิดา  ชลออยู่
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกิดธารา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อ้นเบ้า
3. เด็กหญิงพัชรพร  บุณยปรีดี
4. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ต้นทอง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  จีระศักดิ์
 
1. นางชนิดา  ชลออยู่
2. นางสุดใจ  เจริญรักษา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิตา  ใจชน
2. เด็กชายธนกร  ทองยุค
3. เด็กหญิงปิยะดา  เอี่ยมสำอาง
4. เด็กหญิงพริมพิชา  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงสิริกาญจน์  กระแจ่ม
 
1. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธาม  ชิวปรีชา
 
1. นางฐิติรัตน์  ธูปทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายจิตรภาณุ  อัคราพร
2. เด็กหญิงปัทมา  ใจขาน
 
1. นางเบญจวรรณ  รอดหลง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  นาปาน
2. เด็กหญิงมาริสา  สำราญ
 
1. นายบัณฑิต  ธรรมวิชิต
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรวิไล  สายทอง
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีเย็น
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจีนา  กองแก้ว
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงชนกนันท์  รักษ์วงษ์
2. เด็กหญิงตวงพร  บุญกรุด
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
2. นางสาวธนกร  พวงแก้ว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายธนกฤต  แหวนเครือ
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขจิตร
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  ก้องประเสริฐกุล
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวิมล  พุทธา
 
1. นายคมศร  สวัสดิ์นทีทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  สมใจ
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 11 1. เด็กหญิงงามศิริ  -
 
1. นางปริญาภรณ์  แสงคำ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุณยปรรณานนท์
 
1. นางอุมาจินต์  คงคา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงรุ้งริคศ์  ศรีวันพิมพ์
 
1. นางสาวอุมาจินต์  คงคา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  สิทธิกุล
 
1. นายวัฒนา  บริสุทธิ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  จีระศักดิ์
2. เด็กหญิงทยิดา  ทองดอนพุ่ม
3. เด็กหญิงมัจฉา  -
4. เด็กหญิงสุภาคินี  ดาบทอง
5. เด็กหญิงอรสา  นิลสุวรรณ์
 
1. นางสาวนิโลบล  บ้านใหม่
2. นายวัฒนา  บริสุทธิ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เดชาหงส์
2. เด็กหญิงมาณีนัฏ  ไล้สกุล
 
1. นางอัจฉราวรรณ  ศิริรัตน์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ผูก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กชเสนีย์
3. เด็กหญิงปานธิมา  กองบุญมา
4. เด็กหญิงพรพิมล  คงจร
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ขำสอน
6. เด็กหญิงศศิลดา  เงินถาวรกุล
 
1. นางสมปอง  บุญประเสริฐ
2. นางภัสรา  ชูลาภ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.99 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจันทรา  คิลเซล
2. เด็กหญิงสิดาพร  มากดี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล่มชาลี
 
1. นางศยามล  จันทร์ศร
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลชนก  เอี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงแวววรรณ  กองแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  บุณยายน
2. นางสาวจันทิรา  กระต่าย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  พงษ์แสวง
 
1. นางวรันธร  กัลปะ
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาพร  พรมสอน
2. เด็กหญิงนริศรา  ประพันธ์
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
39 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบูรพา  สีบุตร
2. เด็กชายพสิษฐ์  คมศักดิ์สินธุ์
 
1. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายกมลภพ  สมใจ
2. เด็กชายธัญกร  อัิ่มเหว่า
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุภา  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ลิสะนิ
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ไทยพรหมทัต
2. เด็กหญิงยุพวรรณ  พึ่งพระ
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงดรมน  อยู่อ้น
2. เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่เซียว
3. เด็กหญิงอำพร  บุญขจร
 
1. นางนันธิยา  มงคล
2. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
44 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์เปรม
 
1. นางสาวสุทธาสินี  ท้าวเวชสุวรรณ
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  สิงหะชงค์
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
46 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ฉันทะตระกูลชัย
2. เด็กชายศุภณัฐ  จอมหงษ์
 
1. นายวัชระ  หนูมงกุฎ
2. นางสาววาสนา  อุ่นศิริ
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราวิชญ์  บัวจีน
 
1. นางปัทมา  รุ่งสว่าง
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ผันอากาศ
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์