สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินดารอง
2. เด็กหญิงพรรณภษา  เผือกสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินดิบ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  สุกใส
2. เด็กชายธนกฤต  ประพฤติถ้อย
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศนัย  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายเจริญพร  เป็ดทอง
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันภัย
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายกนกวรรณ  กันภัย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรบัว
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เกษมโสด
4. เด็กหญิงจันทกานต์  คล้ายคลัง
5. เด็กหญิงดารุณี  นุชนาฎ
6. เด็กหญิงนภัสสร  หมี่กระโทก
7. เด็กหญิงพรพรรณ  เปลี่ยนอร่าม
8. เด็กหญิงสุพิชฌา  สีฉ่ำพันธ์
9. เด็กหญิงสุมิตรา  ชะเทียนรัมย์
10. เด็กหญิงเอื้อมพร  จันทรังษี
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายประสพโชค  กลิ่นประยูร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  แนบนิล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุ่มพุก
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติยา  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงมีนา  ทะรารัมย์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มงคลกาญจนคุณ
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.01 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มีหมู่
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 17 1. เด็กหญิงภัสสรา  จันทรังษี
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  มารมย์
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มีหมู่
 
1. นางสาวยองใยอ  อินทร์กุล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คูหา
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.68 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  มารมย์
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คุณากรดุษิต
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงโท่ย  -
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.5 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายรัฐวิท  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายวิน  -
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงพร  กล้วยหอม
2. เด็กหญิงภักวรัญน์  ดอกบัว
3. เด็กหญิงศุภิสรา  หมี่กระโทก
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
2. นายกุศล  คุณากรดุษิต
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทมณี  สะและ
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มณีภาค
 
1. นางสาวปวีณา  โปยกัก
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทองแท้
2. เด็กชายพัชราวุธ  ดอกเทียน
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คล้ายคลัง
2. เด็กชายอนุชา  อวยชัย
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาสตร์นอก
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  อวยชัย
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  จันทรังษี
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญชู
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ราชวงค์
2. เด็กหญิงพิชยา  ทะรารัมย์
3. เด็กหญิงสงกรานต์  อินทรประเสริฐ
4. เด็กหญิงอนงค์พร  คุณากรดุษิต
5. เด็กหญิงเชอรี่  อุปถัมย์
 
1. นางสาวปวีณา  โปยกัก
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะภัทร  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวี  ยิ่งมี
2. เด็กชายพิสิทธิ์  เหมือนเพชร
3. เด็กชายมหัสชัย  คงปั้น
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
2. นายกุศล  คุณากรดุษิต
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  นิลบรรพต
2. เด็กชายอัจฉริยะ  บัวศรี
 
1. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานน  แดงสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพร  มะโน
3. เด็กชายทรงศักดิ์  บัญญัติทรัพย์
 
1. นางสาวจิรวดี  เจริญโห้