สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวดี
2. เด็กชายธีรยุทธ  บัญญัติทรัพย์
3. เด็กหญิงวรางคณา  สรรเสริญ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 7 1. เด็กชายมนัสชัย  นกขำดี
2. เด็กหญิงสิริทิพย์  บัวศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รามบุตร
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผิวพรรณ  เก่งนา
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จันทรังษี
3. เด็กชายอนิรุต  ปิ่นประดับ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณภษา  เผือกสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงมณิการ์  ศรีสังวรณ์
3. เด็กหญิงวรางคณา  สรรเสริญ
4. เด็กหญิงวลัยพร  ชาติกลาง
5. เด็กหญิงอังคนาง  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญสุวรรณ์
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.34 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยี่สุ่นศรี
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายกาญจน์  นามประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชู
3. เด็กชายณัฐดนัย  ธัญญสิริ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  กันภัย
5. เด็กชายศิริมงคล  ทองดอนเหมือน
6. เด็กชายศิริมงคล  สานุศิษย์
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสงกรานต์  อินทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสินี  สีฉ่ำพันธ์
 
1. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ยิ่งมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะโน
 
1. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์