สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเขียว
 
1. นางจิตนา  บุญชิต
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 62.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เทียนชัย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  วิลาศ
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีเหรา
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมณิการ์  ศรีสังวรณ์
2. เด็กหญิงวลัยพร  ชาติกลาง
3. เด็กหญิงอังคนาง  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกษมโสด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เปลี่ยนอร่าม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ช้างกุล
4. เด็กหญิงสุพิชฌา  สีฉ่ำพันธ์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายประสพโชค  กลิ่นประยูร