สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกานดามณี  อินทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ประดิษฐ
 
1. นางจิตนา  บุญชิต
2. นางจิตนา  บุญชิต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายมงคล  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พุทธาศรี
2. เด็กชายวรวุฒิ  คูหา
3. เด็กชายวรวุฒิ  ประดิษฐ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.15 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศรชัย  จันทร
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แสงงาม
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.26 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนากร  เมากา
2. เด็กชายวิทวัส  นิลบรรพต
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีหมู่
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์