สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วเขียว
 
1. นางจิตนา  บุญชิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกานดามณี  อินทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ประดิษฐ
 
1. นางจิตนา  บุญชิต
2. นางจิตนา  บุญชิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายมงคล  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 62.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เทียนชัย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  วิลาศ
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีเหรา
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมณิการ์  ศรีสังวรณ์
2. เด็กหญิงวลัยพร  ชาติกลาง
3. เด็กหญิงอังคนาง  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พุทธาศรี
2. เด็กชายวรวุฒิ  คูหา
3. เด็กชายวรวุฒิ  ประดิษฐ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวดี
2. เด็กชายธีรยุทธ  บัญญัติทรัพย์
3. เด็กหญิงวรางคณา  สรรเสริญ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 7 1. เด็กชายมนัสชัย  นกขำดี
2. เด็กหญิงสิริทิพย์  บัวศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รามบุตร
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผิวพรรณ  เก่งนา
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จันทรังษี
3. เด็กชายอนิรุต  ปิ่นประดับ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินดารอง
2. เด็กหญิงพรรณภษา  เผือกสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินดิบ
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  สุกใส
2. เด็กชายธนกฤต  ประพฤติถ้อย
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศนัย  ปิ่นแก้ว
2. เด็กชายเจริญพร  เป็ดทอง
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 55.15 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศรชัย  จันทร
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แสงงาม
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 46.26 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนากร  เมากา
2. เด็กชายวิทวัส  นิลบรรพต
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกษมโสด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เปลี่ยนอร่าม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ช้างกุล
4. เด็กหญิงสุพิชฌา  สีฉ่ำพันธ์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายประสพโชค  กลิ่นประยูร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณภษา  เผือกสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงมณิการ์  ศรีสังวรณ์
3. เด็กหญิงวรางคณา  สรรเสริญ
4. เด็กหญิงวลัยพร  ชาติกลาง
5. เด็กหญิงอังคนาง  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันภัย
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายกนกวรรณ  กันภัย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรบัว
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เกษมโสด
4. เด็กหญิงจันทกานต์  คล้ายคลัง
5. เด็กหญิงดารุณี  นุชนาฎ
6. เด็กหญิงนภัสสร  หมี่กระโทก
7. เด็กหญิงพรพรรณ  เปลี่ยนอร่าม
8. เด็กหญิงสุพิชฌา  สีฉ่ำพันธ์
9. เด็กหญิงสุมิตรา  ชะเทียนรัมย์
10. เด็กหญิงเอื้อมพร  จันทรังษี
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
2. นายประสพโชค  กลิ่นประยูร
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  แนบนิล
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พุ่มพุก
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญสุวรรณ์
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติยา  พงษ์ไพบูลย์
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงมีนา  ทะรารัมย์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มงคลกาญจนคุณ
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.01 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มีหมู่
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 17 1. เด็กหญิงภัสสรา  จันทรังษี
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  มารมย์
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มีหมู่
 
1. นางสาวยองใยอ  อินทร์กุล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คูหา
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.68 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  มารมย์
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.34 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยี่สุ่นศรี
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คุณากรดุษิต
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีหมู่
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงโท่ย  -
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายกาญจน์  นามประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชู
3. เด็กชายณัฐดนัย  ธัญญสิริ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  กันภัย
5. เด็กชายศิริมงคล  ทองดอนเหมือน
6. เด็กชายศิริมงคล  สานุศิษย์
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูมิรพี  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายภูวนนท์  อาคมเวช
 
1. นายอักษรินทร์  ชัยอัครพันธุ์
2. นายประสพโชค  กลิ่นประยูร
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมงโท่ย  -
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเหรา
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมงคล  อนันต์นาวีนุสรณ์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาตร์นอก
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรมินทร์  ปิโย
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสงกรานต์  อินทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงสินี  สีฉ่ำพันธ์
 
1. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ยิ่งมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะโน
 
1. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86.5 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายรัฐวิท  ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายวิน  -
 
1. นายกุศล  คุณากรดุษิต
2. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงพร  กล้วยหอม
2. เด็กหญิงภักวรัญน์  ดอกบัว
3. เด็กหญิงศุภิสรา  หมี่กระโทก
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
2. นายกุศล  คุณากรดุษิต
 
44 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทมณี  สะและ
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  มณีภาค
 
1. นางสาวปวีณา  โปยกัก
 
46 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ทองแท้
2. เด็กชายพัชราวุธ  ดอกเทียน
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
47 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คล้ายคลัง
2. เด็กชายอนุชา  อวยชัย
 
1. นางสาวตะวัน  สุดประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิราสินี  สาสตร์นอก
 
48 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  อวยชัย
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  จันทรังษี
 
1. นางสาวชาลิณี  เกิดแย้ม
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญชู
 
1. นายจีระยุทธ  ธรรมชาติ
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ราชวงค์
2. เด็กหญิงพิชยา  ทะรารัมย์
3. เด็กหญิงสงกรานต์  อินทรประเสริฐ
4. เด็กหญิงอนงค์พร  คุณากรดุษิต
5. เด็กหญิงเชอรี่  อุปถัมย์
 
1. นางสาวปวีณา  โปยกัก
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะภัทร  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางสาวยองใย  อินทร์กุล
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวี  ยิ่งมี
2. เด็กชายพิสิทธิ์  เหมือนเพชร
3. เด็กชายมหัสชัย  คงปั้น
 
1. นางวิรุฬห์ยุพา  คุณากรดุษิต
2. นายกุศล  คุณากรดุษิต
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  นิลบรรพต
2. เด็กชายอัจฉริยะ  บัวศรี
 
1. นางสาวสุวจี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
 
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานน  แดงสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพร  มะโน
3. เด็กชายทรงศักดิ์  บัญญัติทรัพย์
 
1. นางสาวจิรวดี  เจริญโห้