สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ระเบียบ
 
1. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  -
2. เด็กหญิงอัญชลี  อัคติ
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปาณะลักษณ์
 
1. นายชัชวาล  คำประเสริฐ
2. นางภิรมย์ศรี  สมทบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.06 เงิน 4 1. เด็กชายนที  อินสว่าง
2. นายสยมภู  เตี้ยมเครือ
 
1. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
2. นางสาวรัฐนันท์  นิยมทรัพย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลยา  เสือสวัสดิ์
 
1. นายปัญญาการณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎากาญจน์  สมสุข
 
1. นางอาภากรณ์  อาจปักษา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์คูณ
2. เด็กชายพฤหัส  สะอาดเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  ถนอมวงษ์
2. นางสาวดาราวดี  อินสา