สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินทโชโต
 
1. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัชชัย  นิลพงษ์
2. เด็กชายธนกฤต  นักสัตย์
 
1. นางสาวรัฐนันท์  นิยมทรัพย์
2. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงติยาพร  เท่าเทียม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้านเหลือง
 
1. นางธัญรัตน์  ตั้งอุดมภพ
2. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร