สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวาริมนตร์  ตันติธนากุน
 
1. นางรุ่งรัตน์  ดีขม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาวี  อู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อยู่สถิต
 
1. นางรุ่งรัตน์  ดีขม
2. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิชญาภา  รักเมือง
 
1. นางสาวอุไร  ถาวรงามยิ่งสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันเมือง
 
1. นายชัชวาล  คำประเสริฐ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศรัญญา  มงคลมิตร
 
1. นางสุภัทรา  โชติกเสถียร
2. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิระพงษ์  สระทองแพ
2. นายปรีชาวุฒิ  สุขกุล
 
1. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
2. นางสาวรัฐนันท์  นิยมทรัพย์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิศามณี  พันธ์เลิศ
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดผล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
2. นายชัยณรงค์  ชัยพฤตืตานนท์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลิตา  โสไกร
2. เด็กหญิงดีน่า  โส้
 
1. นางนิภาภัทร  ถนอมทรัพย์
2. นางเพ็ญนภา  เชื้อสอน