สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรอุมา  อินทโชโต
 
1. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมายาวีย์  เสืองาม
 
1. นางกัญญา  บุตรเริ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ระเบียบ
 
1. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวาริมนตร์  ตันติธนากุน
 
1. นางรุ่งรัตน์  ดีขม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรดนัย  สมทรง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  สุดาทิตย์
3. เด็กหญิงอักษราภัค  แสงศุภมิต
 
1. นางชนินท์นาท  แสงเฟือง
2. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสตะสุหัต
2. เด็กหญิงฐาศิณี  เหลือสาคร
 
1. นางชนินท์นาท  แสงเฟือง
2. นางผ่องพรรณ  พ่วงธรรมรงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิภาวี  อู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อยู่สถิต
 
1. นางรุ่งรัตน์  ดีขม
2. นางวิลาสินี  แสนวัง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภควัชร์  ศรีดารากุล
2. เด็กหญิงสรณชนก  วงษ์พาณิช
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิ๋วคล้าย
 
1. นางสาวตติยา  ม้าวงษ์
2. นางภิรมย์ศรี  สมทบ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  -
2. เด็กหญิงอัญชลี  อัคติ
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ปาณะลักษณ์
 
1. นายชัชวาล  คำประเสริฐ
2. นางภิรมย์ศรี  สมทบ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิชญาภา  รักเมือง
 
1. นางสาวอุไร  ถาวรงามยิ่งสกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันเมือง
 
1. นายชัชวาล  คำประเสริฐ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศรัญญา  มงคลมิตร
 
1. นางสุภัทรา  โชติกเสถียร
2. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิสรณ์  เพ็ชรครุฑ
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เซี่ยงจ้ง
3. เด็กชายพงษ์เพชร   อนุโชติ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
2. นางสุภัทรา  โชติกเสถียร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัชชัย  นิลพงษ์
2. เด็กชายธนกฤต  นักสัตย์
 
1. นางสาวรัฐนันท์  นิยมทรัพย์
2. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชตะ  สมบูรณ์
2. เด็กชายอัครพล  ธำรงค์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวรัฐนันท์  นิยมทรัพย์
2. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.06 เงิน 4 1. เด็กชายนที  อินสว่าง
2. นายสยมภู  เตี้ยมเครือ
 
1. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
2. นางสาวรัฐนันท์  นิยมทรัพย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิระพงษ์  สระทองแพ
2. นายปรีชาวุฒิ  สุขกุล
 
1. นางเยาวลักษณ์  บ่อเกิด
2. นางสาวรัฐนันท์  นิยมทรัพย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายหงษา  -
 
1. นายภณัฐ  ภัทธาธรดิษกุล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายนิธิสัณห์  สาครเย็น
2. เด็กหญิงฟ้าดาว  สวัสดี
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางดารณี  มะขามหอม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  สุทธิป๊อก
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดผล
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางสาวกันยารัตน์  สาวิระ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  วิเศษสิงห์
2. เด็กชายเนติพล  มณฑาสุวรรณ
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางแพงศรี  คำนึง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิศามณี  พันธ์เลิศ
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดผล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
2. นายชัยณรงค์  ชัยพฤตืตานนท์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล  ศรีลาจันทร์
 
1. นายเกิดพงษ์  หอมชื่น
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิณี  บุตรสนม
 
1. นายปัญญาการณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลยา  เสือสวัสดิ์
 
1. นายปัญญาการณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  มาอินทร์
 
1. นายปัญญาการณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎากาญจน์  สมสุข
 
1. นางอาภากรณ์  อาจปักษา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงติยาพร  เท่าเทียม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้านเหลือง
 
1. นางธัญรัตน์  ตั้งอุดมภพ
2. นางสาวเพ็ญนภา  สีหาโคตร
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลิตา  โสไกร
2. เด็กหญิงดีน่า  โส้
 
1. นางนิภาภัทร  ถนอมทรัพย์
2. นางเพ็ญนภา  เชื้อสอน
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  สมบูรณ์
2. เด็กชายพันสิทธิ์  ทรงเยาว์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  ถนอมวงษ์
2. นางสาวดาราวดี  อินสา
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์คูณ
2. เด็กชายพฤหัส  สะอาดเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  ถนอมวงษ์
2. นางสาวดาราวดี  อินสา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.75 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพล  ชาญเวช
2. เด็กชายธนาวุฒิ  กมลศุภนิจ
3. เด็กหญิงวิชุดา  มีถาวร
 
1. นายวีระศักดิ์  ชาละวันกุมภีร์
2. นางรุ่งนภา  ไชยะ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. เด็กชายธงชัย  ศิลามูล
2. นายอาชา  สุคนธา
3. นางสาวอาทิมา  เสาวไพบูลย์
 
1. นายวีระศักดิ์  ชาละวันกุมภีร์
2. นางรุ่งนภา  ไชยะ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกษมา  ไชยลา
2. เด็กหญิงพิมผกา  ลุนจันทา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อนุโชติ
 
1. นายนิรุจน์  ศรีโพธิ์ช้าง
2. นางกันต์แก้ว  ตันมงคลกาญจน์
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กชายทยากร  สุขศรีทอง
2. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ก้อนคำ
3. เด็กชายศุภชัย  ดิษกร
 
1. นางแพงศรี  คำนึง
2. นางนิตยา  หลวงศิลป