สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ปิ่นตบแต่ง
3. เด็กหญิงดมิสา  จินดาเพ็ง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์จู
5. เด็กหญิงอริษา  เนียมหอม
 
1. นายชัยพล  พรหมายน
2. นางสาวชุติกาญจน์  เหลืองจันทร์ฉาย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  โชขุนทด
2. เด็กชายอิทธิชัย  ศรนุวัตร
 
1. นายแผน  ธรรมโกศล
2. นายธนชัย  สิงห์เสวก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงอัธวีพร  กุศลาภิชน
 
1. นายพงศ์ฐณัชฐ์  กิจเจริญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณวษา  แอตาล
 
1. นายวรพล  แอ้มอุตม์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.9 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดีอุทธรณ์
2. เด็กหญิงอัญญดา  พุทธศัย
3. เด็กหญิงแพรสินี  เบญพาด
 
1. นางณัษชา  บุญญาลัย
2. นายสมพร  แรมวงษ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริชมน  มีสุข
2. เด็กหญิงปริณดา  ผิวสุข
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมาวงษ์
 
1. นายพงศ์ฐณัชฐ์  กิจเจริญ
2. นายเอกวิศวร์  เลิศโภไคย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชมน  คชายุทธ
2. เด็กหญิงกาญจนวดี  ก้อนเพ็ชร
3. เด็กหญิงอัญยะตรี  ดอนเจดีย์
 
1. นางสาวปวลี  ธรรมชาติ
2. นางณัษชา  บุญญาลัย
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัฏฐาวลัย  มีคุณ
2. เด็กหญิงอภิญญา  จรุมเคลือ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองศรี
 
1. นางพาณิชย์  หมอดี
2. นางสาวสวิตตา  ระดมกิจ