สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมญาดา  กัลยาฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรศยา  ขุนพิทักษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สอนใจ
 
1. นายนิรุติ  คงเมือง
2. นายพงศ์ฐณัชฐ์  กิจเจริญ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุกกระโทก
2. เด็กหญิงนริศรา  รุ่งเรืองจำเริญ
 
1. นายสมพร  แรมวงษ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงธาดา  พลอยเหลี่ยม
2. เด็กหญิงพรธิภา  วังสุข
3. เด็กหญิงอัญธิญา  สัญจรโคกสูง
 
1. นางสาวดาริกา  มั่งคั่ง ณ รังษี
2. นายสมพร  แรมวงษ์