สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 53.02 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สอนใจ
2. เด็กชายศักดิ์ชัย   รุ่งเรือง
 
1. นายเรวัตร  บุญขำ
2. นายนิรุติ  คงเมือง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ปิ่นตบแต่ง
3. เด็กหญิงดมิสา  จินดาเพ็ง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์จู
5. เด็กหญิงอริษา  เนียมหอม
 
1. นายชัยพล  พรหมายน
2. นางสาวชุติกาญจน์  เหลืองจันทร์ฉาย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอริสรา  โชขุนทด
2. เด็กชายอิทธิชัย  ศรนุวัตร
 
1. นายแผน  ธรรมโกศล
2. นายธนชัย  สิงห์เสวก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงอัธวีพร  กุศลาภิชน
 
1. นายพงศ์ฐณัชฐ์  กิจเจริญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมญาดา  กัลยาฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรศยา  ขุนพิทักษ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  สอนใจ
 
1. นายนิรุติ  คงเมือง
2. นายพงศ์ฐณัชฐ์  กิจเจริญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณวษา  แอตาล
 
1. นายวรพล  แอ้มอุตม์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุกกระโทก
2. เด็กหญิงนริศรา  รุ่งเรืองจำเริญ
 
1. นายสมพร  แรมวงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.9 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภักดีอุทธรณ์
2. เด็กหญิงอัญญดา  พุทธศัย
3. เด็กหญิงแพรสินี  เบญพาด
 
1. นางณัษชา  บุญญาลัย
2. นายสมพร  แรมวงษ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงธาดา  พลอยเหลี่ยม
2. เด็กหญิงพรธิภา  วังสุข
3. เด็กหญิงอัญธิญา  สัญจรโคกสูง
 
1. นางสาวดาริกา  มั่งคั่ง ณ รังษี
2. นายสมพร  แรมวงษ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริชมน  มีสุข
2. เด็กหญิงปริณดา  ผิวสุข
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมาวงษ์
 
1. นายพงศ์ฐณัชฐ์  กิจเจริญ
2. นายเอกวิศวร์  เลิศโภไคย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชมน  คชายุทธ
2. เด็กหญิงกาญจนวดี  ก้อนเพ็ชร
3. เด็กหญิงอัญยะตรี  ดอนเจดีย์
 
1. นางสาวปวลี  ธรรมชาติ
2. นางณัษชา  บุญญาลัย
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัฏฐาวลัย  มีคุณ
2. เด็กหญิงอภิญญา  จรุมเคลือ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองศรี
 
1. นางพาณิชย์  หมอดี
2. นางสาวสวิตตา  ระดมกิจ