สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินตนา    แก่งหลวง
2. เด็กหญิงณภัทร   เขตนิมิตร
3. เด็กหญิงศศินิภา   เบ็ญพาด
4. เด็กชายศุภกิตต์   ขุนสอาดศรี
5. เด็กหญิงอภิสรา    มั่นคง
 
1. นางสาววรินทรา    มั่นคง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงพร   ม่อนทับคาง
2. เด็กชายประสพโชค   สมเพ็ชร
 
1. นางลาวัณณ์   พิมเสน
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงชิชา   ชิตนากรณ์
2. เด็กหญิงเกศราพรรณ  บิดาศักดิ์
 
1. นางสาววรินทรา   มั่นคง
2. นางปิยะดา   อยู่พ่วง