สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขำนอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มศรี
3. เด็กหญิงศรุตา  พรมเงิน
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
2. นางสาวหทัยชนก  ศรียานา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพันณิดา  ป้องทะคำ
2. เด็กชายอภิลักษณ์  พลจันทร์
 
1. นางสมบูรณ์  ดาวเจริญพร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นายกิตติเทพ  ส่องสว่าง
2. เด็กชายภาณุวัตร  สมจิตต์
 
1. นายฉันทวัฒน์  พวงระย้า
2. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายสหภาพ  ส่องสว่าง
 
1. นายฉันทวัฒน์  พวงระย้า
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมกุล
2. เด็กชายชัยพล  แก้วจำปาศรี
3. เด็กหญิงชาญวิทย์  เหลืองใหม่อี่ยม
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  ตานคำ
5. เด็กหญิงพิกุล  นามบุดดี
6. เด็กชายภาณุวัตร  สมจิตต์
7. เด็กชายวีรพล  ตานาคำ
8. เด็กชายวุฒิชัย  ช่างเจริญ
9. เด็กหญิงเกสรา  ส่องสว่าง
 
1. นายฉันทวัฒน์  พวงระย้า
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ขำนอง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ส่องสว่าง
3. เด็กชายอนุชา  รุนสีงาม
 
1. นางมยุรี  ดวงจิตต์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  สีสม
2. เด็กหญิงอรุณกมล  ดอกเทียน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รูปงามดี
 
1. นางมยุรี  ดวงจิตต์