สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาติโกษ
2. เด็กหญิงกฤตพร  แก่งหลวง
 
1. นางสุภาพ  เชาวสกู
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.91 เงิน 9 1. เด็กชายธนกร  เจริญสุข
2. เด็กชายศราวุธ  พงษ์ทอง
 
1. นางสาวเกษรา  น้ำใจดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.34 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิกุล  นามบุดดี
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กงสำโรง
2. เด็กชายประสิทธิ์  น้อยดอนไพร
3. เด็กหญิงสุรัตนา  คล่องดี
 
1. นางสุภาพ  เชาวสกู