สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนันทพร  แก้วมหา
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สาระสมบุญ
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปานตะวัน  เง่อเขียว
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศรียานา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปฐมพร  ว่องวรพรกุล
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงดวงดาว  -
2. เด็กหญิงสุวัชฌา  ยิ้มเลี้ยง
3. เด็กชายอัศวิน  แย้มศิริ
 
1. นางสาวเกษรา  น้ำใจดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชาญวิทย์  เหลืองใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  สรศักดิ์
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว