สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาติโกษ
2. เด็กหญิงกฤตพร  แก่งหลวง
 
1. นางสุภาพ  เชาวสกู
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนันทพร  แก้วมหา
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สาระสมบุญ
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขำนอง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มศรี
3. เด็กหญิงศรุตา  พรมเงิน
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
2. นางสาวหทัยชนก  ศรียานา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปานตะวัน  เง่อเขียว
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศรียานา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปฐมพร  ว่องวรพรกุล
 
1. นางสาวเสมอใจ  บุญศิริ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงดวงดาว  -
2. เด็กหญิงสุวัชฌา  ยิ้มเลี้ยง
3. เด็กชายอัศวิน  แย้มศิริ
 
1. นางสาวเกษรา  น้ำใจดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตา  สมกุล
2. เด็กชายวัชรชัย  อินผิว
3. เด็กชายวีรพล  ตานาคำ
 
1. นางสาวเกษรา  น้ำใจดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.91 เงิน 9 1. เด็กชายธนกร  เจริญสุข
2. เด็กชายศราวุธ  พงษ์ทอง
 
1. นางสาวเกษรา  น้ำใจดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพันณิดา  ป้องทะคำ
2. เด็กชายอภิลักษณ์  พลจันทร์
 
1. นางสมบูรณ์  ดาวเจริญพร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายคมกริช  สุวรรณคำ
2. เด็กชายมฆวัน  ยางนิยม
 
1. นายปัญญา  เชาวสกู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นายกิตติเทพ  ส่องสว่าง
2. เด็กชายภาณุวัตร  สมจิตต์
 
1. นายฉันทวัฒน์  พวงระย้า
2. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายสหภาพ  ส่องสว่าง
 
1. นายฉันทวัฒน์  พวงระย้า
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.34 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิกุล  นามบุดดี
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมกุล
2. เด็กชายชัยพล  แก้วจำปาศรี
3. เด็กหญิงชาญวิทย์  เหลืองใหม่อี่ยม
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  ตานคำ
5. เด็กหญิงพิกุล  นามบุดดี
6. เด็กชายภาณุวัตร  สมจิตต์
7. เด็กชายวีรพล  ตานาคำ
8. เด็กชายวุฒิชัย  ช่างเจริญ
9. เด็กหญิงเกสรา  ส่องสว่าง
 
1. นายฉันทวัฒน์  พวงระย้า
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ดิษคำเหมาะ
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชาญวิทย์  เหลืองใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  สรศักดิ์
 
1. นางสาวปัทมพรรณ  ปรกแก้ว
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กงสำโรง
2. เด็กชายประสิทธิ์  น้อยดอนไพร
3. เด็กหญิงสุรัตนา  คล่องดี
 
1. นางสุภาพ  เชาวสกู
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ขำนอง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ส่องสว่าง
3. เด็กชายอนุชา  รุนสีงาม
 
1. นางมยุรี  ดวงจิตต์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  สีสม
2. เด็กหญิงอรุณกมล  ดอกเทียน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รูปงามดี
 
1. นางมยุรี  ดวงจิตต์