สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงอารียา  หงษ์บัณฑิตกุล
 
1. นางศรีรัตน์  ศักดิ์ศิริโสภาค
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ยินดี
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.79 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฝน  -
2. เด็กหญิงพรชิตา  แก้วแตง
3. เด็กชายมณฑล  คุ้มครอง
 
1. นางสุภามาส  ัจันทร์มี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจัมโบ้  -
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขสม
3. เด็กหญิงเกษรา  นารีรักษ์
 
1. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  ราพท์
 
1. นางพรทิพย์   เจริญเกียรติวุฒิ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายธีร์ธนิก  นิสยันต์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ตั้งจิต
3. เด็กหญิงปิยะนุช  ตั้งจิต
 
1. นางนารีรัตน์  โชคบำรุงศิลป์
2. นางสาวดวงกมล  ชูพลาย
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุตม์  ล้อประกานต์สิทธ์
2. เด็กชายศุภชัย  ภุมรินทร์
3. เด็กชายสุทัศน์  ทำนานอก
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยวรรณ  ศรีเงินวิชัย
2. เด็กชายวุฒิชัย  ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กหญิงศิรดา  ส้มฉุน
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเดช  ฤดีณัฐทรัพย์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  พัฒนะมาศ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ครองสามสี
 
1. นางเนตรดาว  ทศพร
2. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธิติ  แดงบาง
2. เด็กชายอธิบดี  เรือนเพชร
3. เด็กชายเดชาวัตร  จันทร์หอม
 
1. นายอรรถพล  แดงเสม
2. นายจารึก  สงวนรัตน์