สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  มุ่งหมาย
 
1. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณา  ธีรธรรมศิริ
 
1. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายกุ้ง  -
 
1. นางสาวิตรี  ไพศาล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ไวลิขิต
 
1. นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คงเพชร
2. เด็กหญิงพีรณัฐ  ชูแสง
 
1. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิพล  แซ่เฮง
2. เด็กชายวิธวินทร์  พลอยเหลี่ยม
 
1. นางศุภวรรณ  ทักษิณ