สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธันวา  พูลทรัพย์เจริญ
 
1. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจาะเหมาะ
2. เด็กชายภูมินทร์  บุญเชิด
 
1. นางอรุณ  ปฐมรัตนศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤพนธ์  ทับทิมศรี
2. เด็กชายนิรมิต  ถึกจรูญ
 
1. นางอรุณ  ปฐมรัตนศิริ
2. นางอรุณ  ปฐมรัตนศิริ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงโชษิตา  สีดาน้อย
 
1. นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อยู่เกิด
2. เด็กชายนุติพงษ์  กรวยทอง
 
1. นางบุศยรินทร  ฟักช้าง