สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  มุ่งหมาย
 
1. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณา  ธีรธรรมศิริ
 
1. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนาการ  มูลคม
 
1. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธันวา  พูลทรัพย์เจริญ
 
1. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจาะเหมาะ
2. เด็กชายภูมินทร์  บุญเชิด
 
1. นางอรุณ  ปฐมรัตนศิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนฤพนธ์  ทับทิมศรี
2. เด็กชายนิรมิต  ถึกจรูญ
 
1. นางอรุณ  ปฐมรัตนศิริ
2. นางอรุณ  ปฐมรัตนศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงอารียา  หงษ์บัณฑิตกุล
 
1. นางศรีรัตน์  ศักดิ์ศิริโสภาค
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายกุ้ง  -
 
1. นางสาวิตรี  ไพศาล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองขาว
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ยินดี
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จุยใจตรง
 
1. นายธีรศักดิ์  ลิ้มวิรัตน์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงโชษิตา  สีดาน้อย
 
1. นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ไวลิขิต
 
1. นางบุศยรินทร์  ฟักช้าง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อยู่เกิด
2. เด็กชายนุติพงษ์  กรวยทอง
 
1. นางบุศยรินทร  ฟักช้าง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คงเพชร
2. เด็กหญิงพีรณัฐ  ชูแสง
 
1. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.79 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฝน  -
2. เด็กหญิงพรชิตา  แก้วแตง
3. เด็กชายมณฑล  คุ้มครอง
 
1. นางสุภามาส  ัจันทร์มี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจัมโบ้  -
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขสม
3. เด็กหญิงเกษรา  นารีรักษ์
 
1. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงม่านฟ้า  ราพท์
 
1. นางพรทิพย์   เจริญเกียรติวุฒิ
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 13 1. เด็กชายธีร์ธนิก  นิสยันต์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ตั้งจิต
3. เด็กหญิงปิยะนุช  ตั้งจิต
 
1. นางนารีรัตน์  โชคบำรุงศิลป์
2. นางสาวดวงกมล  ชูพลาย
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์จันทร์
 
1. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุตม์  ล้อประกานต์สิทธ์
2. เด็กชายศุภชัย  ภุมรินทร์
3. เด็กชายสุทัศน์  ทำนานอก
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นางณัฐกมล  สระทองอุ่น
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยวรรณ  ศรีเงินวิชัย
2. เด็กชายวุฒิชัย  ยิ้มใหญ่หลวง
3. เด็กหญิงศิรดา  ส้มฉุน
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ศรีดาคำ
2. นางเอื้องเดือน  ห้าวหาญ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรเดช  ฤดีณัฐทรัพย์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  พัฒนะมาศ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ครองสามสี
 
1. นางเนตรดาว  ทศพร
2. นางสุภามาส  จันทร์มี
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธิติ  แดงบาง
2. เด็กชายอธิบดี  เรือนเพชร
3. เด็กชายเดชาวัตร  จันทร์หอม
 
1. นายอรรถพล  แดงเสม
2. นายจารึก  สงวนรัตน์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิพล  แซ่เฮง
2. เด็กชายวิธวินทร์  พลอยเหลี่ยม
 
1. นางศุภวรรณ  ทักษิณ