สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายธิตินันท์  ตันปล้อง
2. เด็กหญิงปิณฑิรา  วิพานิช
3. เด็กชายอัครพล  ทินนิจวงศ์
 
1. นายนิคม  หอมสุด
2. นางสุภาว์  หอมสุด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายภราดร  หนูดี
3. เด็กหญิงอรสา  บุญจิ๋วราบ
 
1. นายนิคม  หอมสุด
2. นางสุภาว์  หอมสุด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.31 เงิน 12 1. เด็กหญิงอภิรศร  จันทร์อ่ำ
 
1. นายนิคม  หอมสุด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรัชชานนท์  เจริญนนทพิพัฒน์
 
1. นายสามารถ  พรามสุภา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.4 ทอง 15 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วิพานิช
2. เด็กหญิงมนัสวี  เซี่ยงฉิน
3. เด็กชายสุทธิพร  เหมศรี
 
1. นายสามารถ  พรามสุภา
2. นางประเทือง  พรามสุภา