สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสืบพงษ์  หีดแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  ใข่ม่วง
 
1. นางรัตตินันท์  วัฒนสิทธาโรจน์
2. นางสุรีย์พร  น้ำทับทิมทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพงษ์เดช  แจ้งนิล
 
1. นางสุรีย์พร  น้ำทับทิมทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริมนตร์  แซ่เต๋ง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สรศักดิ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ผู้ช่วย
 
1. นางอรพินท์  ธนวัฒน์วิไล