สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางเรณู  แก้วการไร่
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แซ่เจี่ย
2. เด็กหญิงนิพาดา  สำเนียงหวาน
3. เด็กหญิงนิษฐา  คูหา
 
1. นางสุวรรณา  เจิมจรุง