สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางเรณู  แก้วการไร่
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แซ่เจี่ย
2. เด็กหญิงนิพาดา  สำเนียงหวาน
3. เด็กหญิงนิษฐา  คูหา
 
1. นางสุวรรณา  เจิมจรุง
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  ปานน้อย
2. เด็กชายสุธินันท์  -
3. เด็กหญิงเอพิว  -
 
1. นายสะอาด  ดาบแก้ว
2. นางอรัญญา  กำเนิดศิริ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐพล  ลี้เกษร
2. เด็กหญิงลลิตา  แพ่งยัง
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แหวนเครือ
 
1. นายสะอาด  ดาบแก้ว
2. นางอรัญญา  กำเนิดศิริ
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงฐิติยา  อยู่แป้น
 
1. นางอรัญญา  กำเนิดศิริ