สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เศษสุวรรณ
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีจันทร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายณภัทร  วิถุนัด
2. เด็กชายดุสิต  วังคีรี
3. นายพีระพงษ์  ศรีสถาน
 
1. นางสาวอรพินท์  บิตุเรศ
2. นายไพเราะ  บรรลือศักดิ์