สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เศษสุวรรณ
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรธิมาพร  สุขอินทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  สุกรณีย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.49 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดทุม
2. เด็กชายชัยชนะ  วิมารทอง
 
1. นางสาววศินี  วรรณลือชา
2. นางเยาวรัตน์  แสนพินิจ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ปาต๊ะ
2. เด็กชายวรวิช  ทองบุญเพียร
 
1. นางเสาวรีย์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
2. Miss Jazielle Ann   N. Libag
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสิริยากร  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตองแก้ว
 
1. นางเสาวรีย์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
2. Miss Jazielle Ann  N. Libag
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายณภัทร  วิถุนัด
2. เด็กชายดุสิต  วังคีรี
3. นายพีระพงษ์  ศรีสถาน
 
1. นางสาวอรพินท์  บิตุเรศ
2. นายไพเราะ  บรรลือศักดิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองเลิศ
2. เด็กหญิงกิ่งมณี  เลิศวนาวิทย์
3. เด็กหญิงวนิดา  หวังเดช
 
1. นางสาวอรพินท์  บิตุเรศ