สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงอทิตติยา  -
 
1. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
 
1. นางสาวสิริภา  กล่อมแสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แสงแก้ว
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรินทร  ประจงตุ้ม
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณิกา  นุชปาน
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  คล้ายวรรณ
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายจันทร์
2. เด็กชายราชันย์  รักชาติ
3. เด็กหญิงอลินตา  นุชนาฎ
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฏาพร  อินทรชิด
2. เด็กหญิงพรจรัส  จำปาเงิน
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ต้านทาน
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรมน  เหลืองเอี่ยม
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  วรรณศิริ
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
2. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ดอนชะเอม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายจันทร์
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำนวล
2. เด็กชายสยุมภู  เพียงลิ้ม
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
2. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  หมี่กระโทก
2. เด็กชายวรุต  ทองสุข
 
1. นางพจมาลย์  มิ่งสงฆ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธณาภรณ์  คล้ายวรรณ
2. เด็กหญิงอลิษา  บัวตูม
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  กังละมัย
 
1. นางสาววราลี  สมรภูมิ