สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยเชนทร์
 
1. นางพรรณพิมล  แก้วเขียว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ประทุมทอง
2. เด็กชายธนากร  มังกะโรทัย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ไพรธรรมดา
 
1. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ประกอบธรรม
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  พันละกา
3. เด็กหญิงวนิดา  ชาติเชื้อ
 
1. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.73 เงิน 5 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ปราโมท ณ อยุธยา
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เสือบุญ
 
1. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายสาธิต  -
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.98 เงิน 9 1. เด็กหญิงมิมมี่  -
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.34 เงิน 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  มหารส
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 7 1. เด็กชายมงคล  เพียงลิ้ม
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  จูกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณภาพ
3. เด็กหญิงอทิตยา  เหลืองสะอาด
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ