สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ทุมมาศ
 
1. นางพรรณพิมล  แก้วเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยเชนทร์
 
1. นางพรรณพิมล  แก้วเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงอทิตติยา  -
 
1. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  วรรณศิริ
 
1. นายฎฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  แหลมกี่ก่ำ
 
1. นางวงเดือน  สิทธิจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำนวล
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ประทุมทอง
2. เด็กชายธนากร  มังกะโรทัย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ไพรธรรมดา
 
1. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ประกอบธรรม
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  พันละกา
3. เด็กหญิงวนิดา  ชาติเชื้อ
 
1. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.73 เงิน 5 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ปราโมท ณ อยุธยา
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  เสือบุญ
 
1. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  -
 
1. นางสาวสิริภา  กล่อมแสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมยศ  -
2. เด็กหญิงสิรินทรา  สังข์จำรัส
 
1. นางศรีประไพร  คุ้มศัตรา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนรมน  เหลืองเอี่ยม
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายนคร  ตระกูลคล้ายสุข
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สุกร
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายสาธิต  -
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แสงแก้ว
 
1. นางญาดา  มณีนิล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรินทร  ประจงตุ้ม
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77.98 เงิน 9 1. เด็กหญิงมิมมี่  -
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณิกา  นุชปาน
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาลิกา  -
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.34 เงิน 10 1. เด็กหญิงปนัดดา  มหารส
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 7 1. เด็กชายมงคล  เพียงลิ้ม
 
1. นายอุทัย  จันทบุตร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวรวรรณ  อินทโชติ
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  คล้ายวรรณ
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายจันทร์
2. เด็กชายราชันย์  รักชาติ
3. เด็กหญิงอลินตา  นุชนาฎ
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  จูกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณภาพ
3. เด็กหญิงอทิตยา  เหลืองสะอาด
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฏาพร  อินทรชิด
2. เด็กหญิงพรจรัส  จำปาเงิน
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ต้านทาน
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรมน  เหลืองเอี่ยม
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  วรรณศิริ
 
1. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
2. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ดอนชะเอม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายจันทร์
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำนวล
2. เด็กชายสยุมภู  เพียงลิ้ม
 
1. นายฏฤณภพ  ผู้แสนสอาด
2. นางสาวภาวดี  สร้อยกุดเรือ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  หมี่กระโทก
2. เด็กชายวรุต  ทองสุข
 
1. นางพจมาลย์  มิ่งสงฆ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธณาภรณ์  คล้ายวรรณ
2. เด็กหญิงอลิษา  บัวตูม
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
2. นางเอี่ยมจิตร  พาทีเพราะ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงซี  -
 
1. นางพวงทิพย์  เด่นดวงใจ
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  กังละมัย
 
1. นางสาววราลี  สมรภูมิ
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงส้มโอ  -
 
1. นางพัฒนี  อ่อนศรี