สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  นกจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทยสงเคราะห์
3. เด็กหญิงอารดา  ยิ้มนวล
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
2. นางสาวพัชรี  กิติกาญจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 6 1. เด็กชายธนกร  บุญประสพ
2. เด็กหญิงพรลภัส  คมขำ
3. เด็กชายภัทรพล  สุวรรณคช
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรลภัส  คมขำ
2. เด็กชายภัทรพล  สุวรรณคช
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณคต
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.13 เงิน 4 1. เด็กชายชัยนันท์  ยินดี
2. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  เพชรพลอย
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์