สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.43 ทองแดง 12 1. เด็กชายวรสรณ์  ทองหอม
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์  เมฆอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  กิติกาญจน์
2. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.1 ทองแดง 11 1. เด็กชายปรีชา  ศาลานนท์
2. เด็กชายเสกสรรค  ร่วมวงศ์
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์