สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เหรียญเลิศพร
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนกร  บุญประสพ
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  เหรียญเลิศพร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทยสงเคราะห์
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  นกจันทร์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทยสงเคราะห์
3. เด็กหญิงอารดา  ยิ้มนวล
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
2. นางสาวพัชรี  กิติกาญจน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 6 1. เด็กชายธนกร  บุญประสพ
2. เด็กหญิงพรลภัส  คมขำ
3. เด็กชายภัทรพล  สุวรรณคช
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงพรลภัส  คมขำ
2. เด็กชายภัทรพล  สุวรรณคช
3. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณคต
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.43 ทองแดง 12 1. เด็กชายวรสรณ์  ทองหอม
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์  เมฆอินทร์
 
1. นางสาวพัชรี  กิติกาญจน์
2. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.13 เงิน 4 1. เด็กชายชัยนันท์  ยินดี
2. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  เพชรพลอย
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.1 ทองแดง 11 1. เด็กชายปรีชา  ศาลานนท์
2. เด็กชายเสกสรรค  ร่วมวงศ์
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณคต
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 17 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  นกจันทร์
2. เด็กหญิงอารดา  ยิ้มนวล
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ยังใจ
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
2. นางสาวพัชรี  กิติกาญจน์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศิววุฒิ  เง่อเขียว
 
1. นางสาวพัชรี  กิติกาญจน์